Стадион Севтополис, гр. Казанлък


Стадион Севтополис, гр. Казанлък - реконструкция и модернизация на общинска сграда (внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и обновяване, газификация)

Секция банери