Парк Розариум, гр. Казанлък


Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк Розариум и лесопарк Тюлбето със свързваща  ги велоалея, гр.Казанлък

Секция банери